Menu

Visie van de stichting

De Stichting Vrije Scholen Zuid West Nederland (ZWN) stelt zichzelf tot doel dat leerlingen de aandacht krijgen die nodig is om zich in hun denken en doen te kunnen ontwikkelen tot kritische, sociaal betrokken en initiatiefrijke vrijdenkende creatieve mensen.

ZWN ontleent haar pedagogische opdracht uit het volgende citaat van Rudolf Steiner: “De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.

  • Onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap.
  • Dit vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van de vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.
    Uitgangspunt is dat de ontwikkeling van leerlingen verder gaat dan het aanleren van cognitieve vaardigheden en kennis en nadrukkelijk ook gericht is op vorming van de leerling in sociaal, persoonlijk en kunstzinnig opzicht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sociale vaardigheden, inzicht in wie je bent en wat je kunt, moraliteit, verantwoordelijkheid, inventiviteit, originaliteit, creativiteit. Aansluitend kun je stellen dat binnen het vrijeschoolonderwijs sprake is van drie doeldomeinen van ontwikkeling: socialisatie, kwalificatie en subjectwording (Biesta). Kwalificatie en socialisatie gaan over wat je kunt en doet en over wie je bent, terwijl subjectwording gaat over hoe je je in de wereld manifesteert. Voor vrijeschoolonderwijs is het belangrijkste dat bij de leerling uiteindelijk het vermogen tot zelfontwikkeling is gevormd waardoor de leerling zelf betekenis en richting geeft aan het leven.
  • ZWN biedt onderwijs gebaseerd op de levensfasen van de leerlingen. Daarbij volgen de scholen de seizoenen en het ritme van de natuur. Elke vorm van leren wordt gezien als een creatief proces. Gedurende een blokuur per dag wordt, de mogelijkheid geboden om de lesstof te verdiepen tijdens het periode onderwijs. In het periode onderwijs is een breed aanbod aan vakken, zodat leerlingen tot in de hoogste klassen (naast de keuze voor een specifiek profiel) ook les krijgen in vakken die niet tot hun profiel horen. Hierbij wordt het vrijeschool leerplan gevolgd dat aansluit bij de levensfasen.
  • Het Schoolplan van 2019-2023 van ZWN is te vinden onder deze link: schoolplan svzh.2019-2023 (1)