Menu

Basisbestanden

Invulling code goed bestuur VO Raad 2019

De VO Raad heeft een code goed onderwijsbestuur opgesteld. Het bestuur en de raad van toezicht van ZWN onderschrijven deze code. In het verlengde van deze code worden op deze site een aantal documenten gepubliceerd waarin goed onderwijsbestuur tot uiting komt. De selectie is ten dele voorgeschreven in de code zelf. Het gaat om de volgende documenten:

 • De statuten van de stichting (PDF)
  Hierin zijn de statutaire doelstellingen van de stichting opgenomen evenals de formele verdeling van bevoegdheden tussen toezichthouders en bestuur.
 • Het reglement bestuurder rvt en schoolleiding taken en bevoegdheden* (PDF)
  Dit is een nadere uitwerking van de statuten, waarin de onderlinge taken en bevoegdheden tussen toezichthouders, bestuur en schoolleiders zijn vastgelegd.
 • De integriteitscode (PDF)
  Hierin wordt beschreven hoe binnen ZWN wordt omgegaan met vraagstukken rond integriteit op het gebied van belangenverstrengeling.
 • De klachtenregeling (PDF)
  In deze regeling is beschreven welke formele stappen een medewerker, ouder en/of leerling kan zetten als er sprake is van een klacht richting school.
 • De klokkenluidersregeling (PDF)
  Hier is geregeld welke stappen door medewerkers gezet kunnen worden als het gegronde vermoeden zijn van misstanden. Deze regeling is bedoeld om in die gevallen degene die dit aanhangig maakt te beschermen
 • Jaarverslag 2023

* In de code goed onderwijsbestuur is sprake van twee documenten: het bestuursreglement en reglementen inzake het functioneren van het bestuur en toezicht. Voor ZWN zijn beide documenten samengevoegd in het hier genoemde document.