Menu

Gezocht: toezichthouder met financieel profiel

Organisatie

De Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland bestaat sinds 2000 en verenigt vijf scholen (De Vrije School Den Haag PO en VO, het Marecollege in Leiden, het Rudolf Steiner College in Rotterdam en de Internationale Waldorf School The Hague in Den Haag. De scholen werken vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Vijf scholen met elk hun eigen karakter, maar ook scholen die samen werken aan hetzelfde doel: het ontwikkelen van leerlingen in denken, voelen en willen zodat zij later als kritische, sociaal betrokken, initiatiefrijke, rijdenkende en creatieve mensen hun plaats in de samenleving kunnen vinden.

Werken binnen de stichting betekent werken in een lerende organisatie, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Een omgeving waarin mensen durven te onderzoeken, te leren en graag mét elkaar bespreken hoe het werk zo goedmogelijk gedaan kan worden.
In totaal biedt de school ruimte voor ca. 2950 leerlingen en 350 medewerkers. In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal geleidelijk gegroeid.

De stichting hanteert het bestuurder/raad van toezicht-model. Vanwege het statutair aflopen van de benoemingstermijn van een van zijn leden is de raad van toezicht op zoek naar een nieuw lid.

ZWN hecht groot belang aan diversiteit in de scholen: in de klassen en onder de medewerkers, zo ook onder de toezichthouders zodat wij in toenemende mate een afspiegeling worden van de diversiteit in de maatschappij. 

Functieomschrijving rvt (algemeen)

De raad van toezicht houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de bestuurder en is werkgever van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De raad fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van Goed Onderwijsbestuur.  Een goede raad van toezicht schakelt tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De raad ziet toe op de kwaliteit van het bestuur, opdat het bestuur toeziet op de kwaliteit van het onderwijs.De raad van toezicht houdt onder andere toezicht op:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de organisatie
 • kwaliteit van het onderwijs
 • de organisatie, haar bedrijfsvoering en haar prestaties
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg
 • het functioneren van de bestuurder
 • belangrijke externe ontwikkelingen
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie
 • de statutair voorgeschreven taken

De raad komt vijf à zes maal per jaar bijeen, waaronder ook een bijeenkomst waarin de zelfevaluatie centraal staat. De raad van toezicht  ontmoet twee keer per jaar de medezeggenschapsraden van  het VO en het PO en een keer per jaar alle rectoren en de schoolleider van het primair onderwijs.

Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Profiel kandidaat

Het algemene profiel van leden van de rvt bevat de volgende kenmerken.

De leden van de rvt:

 • onderschrijven de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting, in het bijzonder ten aanzien van het vrijeschoolonderwijs,
 • streven innovatief onderwijs na, alsmede een moderne rol van een stichting die vrijeschoolonderwijs verzorgt,
 • hebben algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring,
 • streven naar een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en zijn hierop aanspreekbaar,
 • hebben en oefenen het vermogen om toezicht te houden op het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder,
 • zijn in staat om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden,
 • hebben het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren,
 • hebben en oefenen het vermogen om advies te geven en toezicht uit te oefenen in teamverband,
 • tonen integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling,
 • hebben voldoende beschikbaarheid,
 • zijn aanspreekbaar op hun rol als toezichthouder, onder meer middels de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad.

 

Specifieke kenmerken: financieel profiel

Gezien de huidige samenstelling  is de raad op zoek naar een toezichthouder met een financiële achtergrond. Een HR of juridische achtergrond strekt daarbij aanvullend tot aanbeveling.

De leden van de rvt dienen hun werk vanuit een onafhankelijke positie te kunnen uitvoeren. Daarom letten wij scherp op mogelijke belangenverstrengeling en zijn bijvoorbeeld ouders van leerlingen op een van onze scholen uitgesloten van lidmaatschap.

Voor het lidmaatschap van de rvt is een honorering beschikbaar die binnen de grenzen van de adviezen van de VTOI en van de WNT valt.

Procedure

De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 15 mei 2023.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 19 juni 2023 met een afvaardiging van de raad van toezicht en de mr.

De benoeming is voorzien per 1 oktober 2023. Bij het secretariaat van de raad van toezicht, Anna Italianer, kunt u meer informatie opvragen: a.italianer@vszh.nl. Aan dit adres kunt u ook uw cv met motivatie sturen.

Voor nadere informatie over de scholen en de bestuurder wordt verwezen  naar de websites van de scholen:

http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/home

http://www.rudolfsteinercollege.nl/ 

http://marecollege.nl/

https://po.devrijeschooldenhaag.nl/

Voor nadere telefonische informatie kunt u contact opnemen met

 • J.H.B. Jansen, bestuurder ZWN
 • W. Van Ewijk, voorzitter rvt

De contactgegevens zijn op te vragen via Anna Italianer:  a.italianer@vszh.nl

 

Gezocht: toezichthouder met financieel profiel

Organisatie

De Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland bestaat sinds 2000 en verenigt vijf scholen (De Vrije School Den Haag PO en VO, het Marecollege in Leiden, het Rudolf Steiner College in Rotterdam en de Internationale Waldorf School The Hague in Den Haag. De scholen werken vanuit een leerplan dat gebaseerd is op het gedachtegoed van Rudolf Steiner. Vijf scholen met elk hun eigen karakter, maar ook scholen die samen werken aan hetzelfde doel: het ontwikkelen van leerlingen in denken, voelen en willen zodat zij later als kritische, sociaal betrokken, initiatiefrijke, rijdenkende en creatieve mensen hun plaats in de samenleving kunnen vinden.

Werken binnen de stichting betekent werken in een lerende organisatie, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Een omgeving waarin mensen durven te onderzoeken, te leren en graag mét elkaar bespreken hoe het werk zo goedmogelijk gedaan kan worden.
In totaal biedt de school ruimte voor ca. 2950 leerlingen en 350 medewerkers. In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal geleidelijk gegroeid.

De stichting hanteert het bestuurder/raad van toezicht-model. Vanwege het statutair aflopen van de benoemingstermijn van een van zijn leden is de raad van toezicht op zoek naar een nieuw lid.

ZWN hecht groot belang aan diversiteit in de scholen: in de klassen en onder de medewerkers, zo ook onder de toezichthouders zodat wij in toenemende mate een afspiegeling worden van de diversiteit in de maatschappij. 

 

Functieomschrijving rvt (algemeen)

De raad van toezicht houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de bestuurder en is werkgever van de bestuurder. Tevens toetst de raad de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De raad fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van Goed Onderwijsbestuur.  Een goede raad van toezicht schakelt tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie, stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De raad ziet toe op de kwaliteit van het bestuur, opdat het bestuur toeziet op de kwaliteit van het onderwijs.
De raad van toezicht houdt onder andere toezicht op:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie van de organisatie
 • kwaliteit van het onderwijs
 • de organisatie, haar bedrijfsvoering en haar prestaties
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg
 • het functioneren van de bestuurder
 • belangrijke externe ontwikkelingen
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie
 • de statutair voorgeschreven taken

De raad komt vijf à zes maal per jaar bijeen, waaronder ook een bijeenkomst waarin de zelfevaluatie centraal staat. De raad van toezicht  ontmoet twee keer per jaar de medezeggenschapsraden van  het VO en het PO en een keer per jaar alle rectoren en de schoolleider van het primair onderwijs.
Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Profiel kandidaat
Het algemene profiel van leden van de rvt bevat de volgende kenmerken:

De leden van de rvt

 • onderschrijven de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting, in het bijzonder ten aanzien van het vrijeschoolonderwijs,
 • streven innovatief onderwijs na, alsmede een moderne rol van een stichting die vrijeschoolonderwijs verzorgt,
 • hebben algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring,
 • streven naar een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en zijn hierop aanspreekbaar,
 • hebben en oefenen het vermogen om toezicht te houden op het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder,
 • zijn in staat om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden,
 • hebben het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren,
 • hebben en oefenen het vermogen om advies te geven en toezicht uit te oefenen in teamverband,
 • tonen integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling,
 • hebben voldoende beschikbaarheid,
 • zijn aanspreekbaar op hun rol als toezichthouder, onder meer middels de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad.

Specifieke kenmerken: financieel profiel

Gezien de huidige samenstelling  is de raad op zoek naar een toezichthouder met een financiële achtergrond. Een HR of juridische achtergrond strekt daarbij aanvullend tot aanbeveling.

De leden van de rvt dienen hun werk vanuit een onafhankelijke positie te kunnen uitvoeren. Daarom letten wij scherp op mogelijke belangenverstrengeling en zijn bijvoorbeeld ouders van leerlingen op een van onze scholen uitgesloten van lidmaatschap.

Voor het lidmaatschap van de rvt is een honorering beschikbaar die binnen de grenzen van de adviezen van de VTOI en van de WNT valt.

Procedure

De inschrijftermijn voor deze functie sluit op 15 mei 2023.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 19 juni 2023 met een afvaardiging van de raad van toezicht en de mr.

De benoeming is voorzien per 1 oktober 2023. Bij het secretariaat van de raad van toezicht, Anna Italianer, kunt u meer informatie opvragen: a.italianer@vszh.nl. Aan dit adres kunt u ook uw cv met motivatie sturen.
Voor nadere informatie over de scholen en de bestuurder wordt verwezen  naar de websites van de scholen:

http://vo.devrijeschooldenhaag.nl/home

http://www.rudolfsteinercollege.nl/ 

http://marecollege.nl/

https://po.devrijeschooldenhaag.nl/

 

Voor nadere telefonische informatie kunt u contact opnemen met

 • J.H.B. Jansen, bestuurder ZWN
 • W. Van Ewijk, voorzitter rvt

De contactgegevens zijn op te vragen via Anna Italianer:  a.italianer@vszh.nl

Vacature Directeur PO

Ben jij een directeur PO die hart heeft voor het vrijeschool-onderwijs en die zich verbonden voelt met de doelgroep en Den Haag? 

En die ambities heeft zich bestuurlijk te ontwikkelen? Dan is deze baan voor jou!
De Vrije School Den Haag (onderdeel van Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland) zoekt per 1 augustus (of zoveel eerder als mogelijk) voor de basisschool aan de Abbenbroekweg een ervaren directeur met bestuurlijke taken die leiding geeft aan een team van (echt!) bevlogen professionals. Die samen met het team en in samenspraak met de ouders bouwt aan een sterk vrijeschool-curriculum om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst.
Je bent (samen met de adjunct en de intern begeleiders) verantwoordelijk voor het leidinggeven aan het team van ongeveer 40 mensen: leerkrachten van de klassen 1 t/m 6, de kleuters, de vrijeschoolvakken en het ondersteunend personeel. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de school (met op dat gebied een aantal bestuurlijke taken) en de onderwijskundige ontwikkeling van de vrijeschool naar goed vrijeschoolonderwijs anno nu. Je bent daarnaast een teamspeler die graag zijn/haar (strategische) bijdrage levert aan het periodiek werkoverleg met de bestuurder en de andere directeuren van de Vrije Scholen in de Stichting.
Je hebt een heldere visie op het vrijeschoolonderwijs, je hebt oog voor de gemeenschap van leerkrachten en ouders die samen de vrijeschoolgedachte dragen, je hebt bestuurlijke ambitie en de bent organisatorisch sterk. Je hebt een academisch denk- en werkniveau en hebt aantoonbare leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het PO.
De Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland biedt je een uitdagende, interessante baan met ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een werkplek op de oudste Vrije School van Nederland op een mooie plek in Den Haag met betrokken collega´s. De Vrije School PO stelt hoge eisen, is ontwikkelingsgericht en biedt een fijn team om in te werken!
Deze functie is gewaardeerd in schaal D14. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zondermeer goed te noemen.  

Dit is een korte samenvatting. Gaat u solliciteren?

U vindt het volledige organisatie- en functieprofiel hieronder.
NB Dit geldt niet bij interim-vacatures.

Solliciteer direct

Download het volledige profiel

Belangrijke informatie

Periode van 3 tot 30 maart Kennismakinggesprekken met adviseur Beteor

13 april vanaf 15.30 uur Voorselectiegesprekken/speeddate

Na 1 april Online-assessment (LeiderschapSelector)

14 april Terugkoppeling online-assessment (telefonisch)

18 april vanaf 13 uur Eerste sollicitatieronde

8 mei vanaf 13 uur Tweede sollicitatieronde

Welkom op de website van de Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland